MILITARY MUZEUM

ŽIVOTOPIS ZDENĚK VÍTEK

narozen: 29.3.1913 ve Vlkoši u Kyjova                       zemřel:  1958

Narodil jsem se dne 29.3.1913 ve Vlkoši u Kyjova na Moravě. Obecnou školu jsem navštěvoval jeden rok v Dolní Lhotě u Luhačovic, tři roky ve Vlkoši u Kyjova a jeden rok v Kyjově. Roku 1924 jsem byl zapsán na státní reálné gymnásium v Kyjově, kde jsem maturoval v červnu roku 1932. Téhož roku jsem byl zapsán na lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Po prvním rigorosu jsem se věnoval jako medik klinické práci, střídavě na vnitřním a chirurgickém oddělení, jednak v Zemské nemocnici v Uherském Hradišti, jednak v Městské veřejné nemocnici v Ostravě. Promoval jsem dne 29.3.1938.

Dne 1.4.1938 jsem nastoupil presenční vojenskou službu do školy na důstojníky zdravotnictva v záloze v Praze - Karlíně. Po absolvování této školy jsem byl přidělen služebně na chirurgickém oddělení Sborové nemocnice číslo 6 v Brně. Po měsíční službě na jmenovaném oddělení jsem byl služebně přidělen k různým vojenským útvarům, jednak jako subalterní lékař, jednak jako šéflékař. Dne 15.3.1939 jsem byl v rámci demobilisace čsl. armády demobilisován a přeložen do zálohy v hodnosti četaře-aspiranta.

Dne 1.4.1939 jsem nastoupil službu sekundárního lékaře na chirurgickém oddělení Městské veřejné nemocnice v Ostravě, kde jsem vedl samotně část oddělení až do 20.1.1940, kdy jsem ilegálně překročil hranice republiky a dne 29.3.1940 jsem vstoupil do čs.zahraniční armády ve Francii. Tam jsem sloužil jednak jako subalterní lékař u pěšího pluku č.1 a č. 2 a jednak jako šéflékař u polního pluku č.3. Po evakuaci čs.armády z Francie jsem přibyl do Anglie, kde jsem byl služebně přidělen jednak jako šéflékař motorisovaného oddílu, jednak jako zástupce velitele brigádní polní ambulance a později jako velitel jednoho pododdílu téhož útvaru.

Dne 11. června 1941 jsem byl přeložen k službě československým jednotkám Královského letectva anglického, kde jsem sloužil jako šéflékař polní stíhací perutě č.310, až do 1.2.1943. Tohoto dne jsem nastoupil službu lékaře na chirurgicko-orthopedickém oddělení vojenské letecké nemocnice R.A.F. ve Wroughtonu. Po roce jsem byl jmenován asistentem plukovníka Scotta, který byl přednostou jmenovaného oddělení. V této funkci jsem setrval až do 18.12.1945, kdy jsem opustil Anglii a vrátil se v hodnosti majora anglického letectva do vlasti.

Dne 1.4.1946 po demobilisaci z čs.armády jsem nastoupil místo sekundárního lékaře na chirurgickém oddělení Zemské nemocnice v Opavě. Dne 12.5.1947 jsem byl usnesením předsednictva Zemského národního výboru expozitury v Ostravě jmenován asistentem oddělení. V této funkci jsem setrval až do 14.6.1948.

Z Ostravy přešel do Brna na 2.chirurgické odd. fakultní nemocnice u Sv.Anny na Pekařské ulici , kde pracoval až do své smrti v r. 1958.