MISE SFOR

SFOR - MÍROVÁ OPERACE, 1996 - 2004, BOSNA A HERCEGOVINA, CHORVATSKO, 6300 PŘÍSLUŠNÍKŮ (VČETNĚ IFOR)

Mise SFOR 1 (Operace Joint Forge – společný postup vpřed) navazovala na misi IFOR (Implementation Force) a byla zahájena v lednu 1997. K hlavním úkolům, které čeští vojáci v této misi plnili, patřilo: realizace závěrů Daytonské dohody, bezpečný návrat utečenců do bezpečných domovů, především ale vytváření podmínek pro naplňování civilních aspektů Daytonu. K tomu napomáhala trvalá spolupráce s mezinárodními nevládními organizacemi jako jsou UNHCR, OBSE, CHARITAS, Červený kříž a další.

SFOR

S F O R

Kontingent Armády České republiky byl začleněn pod britské velení do sestavy mnohonárodní divize Jihozápad – MND-SW (Multinational Division – South West). Společně s britskými bojovými a zabezpečovacími jednotkami, kanadským mechanizovaným praporem, nizozemským mechanizovaným praporem a malajsijským mechanizovaným praporem plnili čeští vojáci úkoly operace v severozápadní Bosně.

Organizační struktura kontingentu Armády České republiky

Kontingent AČR v operaci Joint Forge tvořily:

velitelství kontingentu a sekce součinnosti se štáby SFOR v počtu 22 osob

6. mechanizovaný prapor v plánovaném počtu 600 příslušníků

vrtulníkový odřad v počtu 22 osob

Velitelství kontingentu AČR

Velitelství českého kontingentu bylo umístěno v obci Bosanska Krupa (na území Federace Bosny a Hercegoviny). Jeho hlavním posláním bylo zajistit spolupráci jednotek AČR v misi SFOR s velitelstvím MND-SW v Banja Luce a s dalšími národními kontingenty. Kromě toho bylo velitelství českého kontingentu v nepřetržitém kontaktu s Generálním štábem AČR, aby bylo možné okamžitě řešit všechny požadavky a případné krizové situace v době působení českých vojáků v misi.

Sekce národní logistické podpory

Pracovníci Národního podpůrného prvku (National Support Element – NSE) v Záhřebu zajišťovali nejprve úkoly související s rekognoskací vhodných prostorů k rozmístění jednotek 6. mechanizovaného praporu. Sjednávali smluvní dodávky vody, elektřiny, potravin a dalšího potřebného materiálu z místních zdrojů. Po celou dobu operace odpovídali za finančně-ekonomické zabezpečení kontingentu AČR a za jeho nepřetržité zásobování potravinami a pohonnými hmotami. Řešili také záležitosti související s opravami techniky, výzbroje a dalšího vybavení.

Sekce součinnosti s velitelstvím SFOR

Vybraní příslušníci AČR plnili úkoly na základě požadavků velitelství SFOR v Sarajevu. Pracovali buď přímo ve skupině plánování velitele SFOR, nebo ve skupinách logistické podpory a ženijního zabezpečení operace. Jejich základním úkolem bylo podílet se ve spolupráci s dalšími příslušníky velitelství na plánování a vedení operací na celém území Bosny a Hercegoviny.

Sekce součinnosti s MND-SW

Na velitelství britské divize, které bylo umístěno v prostorách bývalé továrny na okraji města Banja Luka, pracovala skupina styčných důstojníků. V úzké spolupráci s dalšími pracovníky velitelství divize se podíleli na plánování úloh, které měly přímou návaznost na úkoly českého kontingentu, a zajišťovali požadovanou součinnost s ostatními kontingenty divize.

Velitelství a jednotky mechanizovaného praporu

V počátku mise SFOR byl velitelem mechanizovaného praporu AČR podplukovník Josef Prokš (od 20. prosince 1996 do 20. března 1997). Poté ho v této funkci při jednotlivých rotacích vystřídali podplukovník Pavel Jiráček (20. března 1997 až 2. prosince 1997) a podplukovník Jozef Šemelák (2. prosince 1997 až 24. srpna 1998).

Jednotkami, které tvořily hlavní organizační jádro českého praporu SFOR, byly v těchto obdobích 43. výsadkový mechanizovaný prapor a 44. výsadkový a průzkumný prapor (v podřízenosti 4. brigády rychlého nasazení) a konečně 23. mechanizovaný prapor (v podřízenosti 2. mechanizované brigády).

Organizační strukturu mechanizovaného praporu, stejně jako v průběhu mírové mise IFOR, tvořily tři mechanizované roty, jedna ženijní rota, rota zabezpečení, rota velení, četa Vojenské policie a praporní obvaziště.

Základny českého praporu byly rozmístěny na obou stranách zóny separace oddělující bývalé znepřátelené strany. Velitelství praporu sídlilo v budově bývalé školy v obci Donja Ljubija (na území Republiky srbské – RS) a logistická základna praporu byla dislokována v Bosanské Krupě (Federace Bosna a Hercegovina – FBaH). U jednotlivých mechanizovaných rot došlo v červnu roku 1997 k dílčím změnám a k úpravě prostorů odpovědnosti. Důvodem bylo jednak přemístění 2. mechanizované roty do prostoru poblíž obce Blagaj Japra a jednak rozšíření prostoru odpovědnosti celého praporu o oblast Sanského Mostu.

Po těchto změnách převzala 1. mechanizovaná rota, jejíž základna byla dislokována v obci Stari Majdan (na území FBaH), odpovědnost za oblast Sanského Mostu. Druhá mechanizovaná rota se základnou v Blagaj Japra (na území RS) odpovídala za oblast Nového Gradu, kde most přes řeku Unu spojuje dvě národnostní entity – srbskou a chorvatskou. Základna 3. mechanizované roty se nacházela v Bosanské Krupě na muslimské straně, ale prostor její odpovědnosti o rozloze téměř 1000 km2 se rozprostíral na obou stranách zóny separace.

Hlavním úkolem příslušníků praporu bylo zajistit v prostoru jeho odpovědnosti bezpečné podmínky pro návrat uprchlíků. K tomu sloužilo pravidelné hlídkování a pozorování vytypovaných prostorů a objektů, dále pak zajištění demobilizace jednotek znepřátelených stran, jejich odzbrojení a kontrola stažení do kasáren, pátrání po hledaných válečných zločincích atd. Současně se však rozvíjela také spolupráce se zástupci místní samosprávy, s nevládními organizacemi a příslušníky mezinárodních úřadů, kteří působili v prostoru odpovědnosti praporu.

Na základě svého vysokého nasazení při plnění úkolů a dosažených výsledků byl český prapor pověřen vyčleněním záložních sil a prostředků rychlé reakce pro případné zásahy v celém prostoru odpovědnosti MND-SW.

6. vrtulníková jednotka

20. března 1997 se z letiště Přerov přesunulo do Bosny a Hercegoviny devět příslušníků létajícího a třináct příslušníků zabezpečovacího personálu AČR se dvěma vrtulníky Mi-17. Na základě rozhodnutí velitele MND-SW byla jednotka dislokována na kanadské základně ve městě Velika Kladuša.

Po nezbytné přípravě a seznámení s prostorem nasazení příslušníci vrtulníkové jednotky zahájili dnem 30. března 1997 plnění operačních úkolů. Vrtulníky byly vybaveny prostředky k zabezpečení součinnosti s vojsky NATO v polních podmínkách. Jejich osádky vykonávaly přepravní lety, rekognoskační lety, lety k přepravě a záchraně nemocných, k vysazování vzdušných a pozemních výsadků.

Za dobu nasazení vrtulníkové jednotky na území Bosny a Hercegoviny (do 20. června 1998) osádky nalétaly celkem 2188 hodin, provedly více než 4772 letů, přepravily 17 421 cestujících a 647 tun nákladu.

V době komunálních voleb v Bosně a Hercegovině v září 1997 vyslala Armáda České republiky k zabezpečení přepravních úkolů a k monitorování situace další dva vrtulníky Mi-17 a osm osob létajícího personálu.

Rotace příslušníků vrtulníkové jednotky se uskutečňovaly pravidelně po třech měsících. Do každé ze střídajících jednotek byl na dobu jednoho měsíce zařazen zkušený pilot, který se zahraniční mise již zúčastnil, a byl tak garantem předávání zkušeností. V osmi etapách se v sestavě 6. vrtulníkové jednotky vystřídalo celkem 140 příslušníků vzdušných sil AČR ze 6. základny dopravního letectva a 33. základny vrtulníkového letectva.

K zabezpečení činnosti jednotky v misi SFOR schválila vláda České republiky finanční prostředky v celkové výši 1 488 477 000 Kč. Tato částka byla vyčleněna zčásti přímo ze státního rozpočtu České republiky a zčásti z rozpočtu kapitoly Ministerstva obrany ČR.

Mandát mírové operace SFOR 1 skončil v červnu 1998, kdy vstoupil v platnost mandát SFOR 2, který trval do dubna 2004.

Velitelé kontingentu AČR v operaci Joint Forge:

plukovník Ing. Jaroslav JÁSEK

20. prosince 1996 - 18. ledna 1997

plukovník Ing. Zdeněk MACH

18. ledna 1997 - 3. září 1997

plukovník gšt. Ing. Jiří KAŠPÁREK

20. září 1997 - 31. července 1998

plukovník gšt. Ing. Ján GURNÍK

1. srpna 1998 - 31. března 1999

plukovník gšt. Ing. Michal VASS

1. dubna 1999 - 20. října 1999

plukovník gšt. Ing. Zdeněk KOŠVANEC

21. říjen 1999 - 31. března 2000

plukovník gšt Ing. Vladimír LAVIČKA

1. dubna 2000 - 20. října 2000

plukovník gšt. Ing. Jaroslav LAZORIŠÁK

21. říjen 2000 - 31. března 2001

plukovník gšt. Ing. Jan NEPLECH

1. duben 2001 - prosinec 2001

ZDROJ: WEB AČR