MISE ISAF

POLNÍ NEMOCNICE A CHEMICKÝ ODŘAD

Polní nemocnice působila na mezinárodním letišti Kabul International Airport (KAIA)

od dubna 2007 do prosince 2008.

ISAF5. kontingent Armády České republiky polní nemocnice a chemické jednotky v silách ISAF

Zdravotnické schopnosti a kapacity jsou jednou z oblastí, ve kterých se AČR v rámci NATO aktivně profiluje a které pro potřeby NATO dlouhodobě deklaruje v rámci obranného plánování.

Na základě požadavku Velitelství spojeneckých sil v Evropě (ACO SHAPE) na vyslání polního zdravotnického zařízení, rozhodnutí vlády ČR a souhlasu obou komor Parlamentu ČR je do sil ISAF vyslán kontingent polní nemocnice AČR a protichemického odřadu.

5. kontingent působil na základně KAIA od března do prosince 2008.

V úterý 2. prosince 2008 se do České republiky vrátila první část kontingentu.

Posledním letem z Kábulu do Prahy byla v pátek 19. prosince 2008 mise ukončena.

Velitel 5. kontingentu:

podplukovník MUDr. Martin Benda

Převážnou část 5. kontingentu AČR polní nemocnice a chemické jednotky v silách ISAF, který představoval 105 vojáků, tvořili příslušníci 7. polní nemocnice. V polní nemocnici byli zařazeni zástupci velitelství nemocniční základny, 6. polní nemocnice, odsunové sběrny raněných, fakulty vojenského zdravotnictví a ostatních složek vojenské zdravotnické služby.

Kontingent tvořili příslušníci:

  • Příslušníci polní nemocnice v počtu 76 osob

  • Příslušníci chemické jednotky v počtu 13 osob

  • Skupina OMLT (Operational Mentoring Liaison Team) v počtu 8 osob

  • Skupina meteorologie, řízení letového provozu (ŘLP) a řízení vzdušných operací (AIR OPS) v počtu 5/4 osob

  • Příslušníci vojenské policie v počtu 3 osob

Prostor odpovědnosti kontingentu:

Polní nemocnice působila na mezinárodním letišti v Kábulu a do vzdálenosti 10 km od tohoto letiště.

Hlavní operační úkoly kontingentu:

Poskytování zdravotnického zabezpečení vojákům Severoatlantické aliance, kteří působí v prostoru kábulského letiště.

Tranzit pacientů a udržení zdravotního stavu před strategickou evakuací.

Vytváření výjezdních týmů pro případ hromadných ztrát, a to do vzdálenosti až 10 km v okruhu kábulského letiště.

Vykonávání preventivní a veterinární péče v prostoru odpovědnosti.

Podílení se na výchově a vzdělávání zdravotnického personálu afghánské armády a bezpečnostních sil.

Afghánistán

Polní nemocnice

Polní nemocnice je zdravotnickým zařízením úrovně posílené ROLE 2.

Protichemický odřad

Počet příslušníků: 13 osob

Součástí kontingentu AČR byla protichemická jednotka. Její příslušníci plní v misi sil ISAF vysoce specifické úkoly týkající se chemického zabezpečení ve prospěch velitelství ISAF v Kábulu, tj. vyhodnocování radiační, chemické a biologické situace v prostoru odpovědnosti, identifikace toxických a radioaktivních látek. Dále prováděl odběr vzorků a jejich analýzu. Chemickou jednotku tvořili příslušníci 311. praporu radiační chemické a biologické ochrany v Liberci.

Velitelem chemické jednotky byl major Ing. Karel Navrátil

Skupina OMLT (Operational Mentoring Liaison Team)

Počet příslušníků: 8 osob

Skupina pilotů a techniků přerovské základny měla za úkol cvičit afgánské kolegy v pilotáži a údržbě vrtulníků Mi-17 a Mi-24, které jsou předmětem daru České republiky vládě Afghánistánu.

Od poloviny dubna 2008 působil na letišti v afghánském Kábulu OML tým, který byl sestaven z vojáků přerovské základny vrtulníkového letectva.

Jejich hlavním úkolem bylo nastolit systém ošetřování vrtulníkové letecké techniky Afghánské národní armády v souvislosti s dodáním vrtulníků AČR do užívání Afghan National Army (ANA). Dalším úkolem bylo verifikovat systém přípravy leteckého personálu k létání a doporučit nutné změny v přípravě a vyhodnocování letů s cílem zamezit nežádoucím jevům ohrožujícím bezpečnost létání.

Velitelem skupiny OMLT byl major Ing. Vladimír Vladik

Meteorologická skupina

Počet příslušníků: 4 osoby

Meteorologická skupina kontingentu AČR je začleněna do sestavy Mezinárodní meteorologické jednotky KAIA. Jednotka pracovala v nepřetržitém směnném provozu (24/7) a mezi její hlavní úkoly patřilo meteorologické zabezpečení vzdušných i pozemních operací jednotek ISAF, nepřetržité sledování a vyhodnocování stavu a vývoje atmosféry, kódování meteorologických zpráv a jejich distribuce na místa řízení letového provozu a do mezinárodní výměny, jakož i vzdělávání meteorologů a leteckého personálu afghánské armády.

Meteorologická skupina byla sestavena z dvou synoptiků a dvou pozorovatelů – radiosondážních operátorů, kteří jsou příslušníci Odboru hydrometeorologického zabezpečení Praha a leteckých základen Pardubice a Čáslav. V rámci Mezinárodní meteorologické jednotky KAIA plnili příslušníci skupiny úkoly společně s meteorology dalších čtyř národností.

Řízení letového provozu

Počet příslušníků: 2 osoby

Pracovníci skupiny Řízení letového provozu byli zařazeni do mezinárodního týmu zabezpečujícího letový provoz nejen kábulské oblasti, což zahrnovalo několik stovek letů denně.

Vojenská policie

Počet příslušníků: 3 osoby

Vojenská policie zabezpečovala ochranu osob kontingentu při přesunech mimo základnu kábulského letiště, pořádkovou službu a kontrolu zákonů, nařízení a rozkazů v souladu s právním řádem.

DALŠÍ INFORMACE:

Polní nemocnice je určena ke zdravotnické podpoře mise ISAF v oblasti Kábulu; k poskytování odborné lékařské pomoci raněným a nemocným v průběhu bojové činnosti i mimo ni a ke krátkodobé hospitalizaci raněných a nemocných. Plní i schopnosti rozšířené částečně odsunové sběrny raněných.

Organickou strukturu polní nemocnice tvoří zdravotnické jádro s chirurgickými schopnostmi a odbornostmi. V řídící a podpůrné složce polní nemocnice budou zastoupeny odbornosti nezbytné pro zabezpečení chodu nemocnice.

Polní nemocnice provádí péči postavenou na primární chirurgii, jednotce intenzivní péče a zdravotnických lůžkách. Zařízení je schopné stabilizovat pacienty po chirurgickém zásahu před evakuací do nemocnice na území vysílajícího státu, bez nutnosti průchodu vyšší etapou na teritoriu mise. Obsahuje primární chirurgii, lůžka pooperační péče a jednotku intenzivní péče, nemocniční lůžka se zdravotnickým personálem, schopnost zobrazovacích metod (RTG, ultrazvuk) a rozšířenou polní laboratoř s možností dodávek krve.

Odsunová sběrna raněných je polní jednotka se schopností zdravotnického dohledu nad hospitalizovanými pacienty, kteří čekají na další evakuaci v rámci odsunového řetězce.

Ochrana a obrana polní nemocnice je zabezpečena silami působícími v oblasti Kábulu, kde je polní nemocnice dislokována. Pro případ náhlého zhoršení bezpečnostní situace v prostoru nasazení je zpracován souhrn opatření k zabezpečení ochrany jejich příslušníků, včetně možnosti okamžité evakuace z místa nasazení.

Celkové náklady spojené s vysláním polní nemocnice jsou hrazeny z rozpočtu kapitoly Ministerstva obrany. V souladu s rozhodnutím Severoatlantické rady ke společnému financování operací NATO se část finančních nákladů ČR refunduje (např. výdaje na dopravu personálu a techniky, včetně prvotních nákladů na rozmístění a rotaci personálu).

Pro NATO je zajištění bezpečnosti a stability Afghánistánu v současnosti prioritou. K hlavním úkolům aliančních sil ISAF (International Security Assistance Force) patří pomoc afghánské vládě při výcviku Afghánské národní armády a policie a pomoc při realizaci programů odzbrojení, demobilizace a reintegrace země a podpora místním bezpečnostním složkám v boji proti obchodu s drogami.

Bezpečnostní situaci v Afghánistánu obecně lze hodnotit jako trvale rizikovou. K největším hrozbám patří působení bojůvek Talibanu, teroristických skupin, organizovaný zločin spojený s výrobou a distribucí drog, nedostatečný výkon státní správy na regionální úrovni, korupce, etnické problémy a náboženský extremismus.

V hlavním městě Kábulu, v jehož regionu kontingent polní nemocnice a protichemického odřadu AČR působí, je bezpečnostní situace relativně stabilizovaná. Přesto i zde dochází k teroristickým útokům proti mezinárodní přítomnosti v zemi a vojákům sil ISAF.

Mandát sil ISAF je obecně vymezen rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1386 z roku 2001, která síly ISAF zmocnila pomáhat afghánským orgánům při zajišťování bezpečnosti. Rozšíření působení sil ISAF na celé území Afghánistánu RB OSN schválila rezolucí č. 1510 v roce 2003. Poslední prodloužení bylo schváleno RB OSN rezolucí č. 1707 ze dne 12. září 2006.

Příslušníci útvarů a zařízení zdravotnické služby AČR dosud úspěšně působili zejména v těchto zahraničních misích:

1993-7 – Země bývalé Jugoslávie (humanitární mise OSN UNPROFOR, UNCRO a UNTAES)

1999 – Albánie (humanitární pomoc po zemětřesení)

1999 – Turecko (pomoc při odstraňování následků zemětřesení)

2002 – polní nemocnice 2003 – ISAF Afghánistán

2003 – polní nemocnice Enduring Freedom - Kuvajt

2003 – polní nemocnice Basra - Irák

2004 – 2005 - chirurgické týmy v britské polní nemocnici v Iráku

2005 – 2006 – polní nemocnice v operaci NATO "Winter Race" v Pákistánu (zemětřesení)